Stadgar

ARCHITECTA – FINLANDS KVINNLIGA ARKITEKTERS FÖRENING


STADGAR 12.11. 2018


Föreningens namn är Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry. Dess hemort är Helsingfors.


Föreningens ändamål är att utveckla de kvinnliga arkitekterna i fackligt avseende, att bevaka deras gemensamma allmänna intressen samt främja inhemskt och utländskt samarbete.
För att förverkliga dessa syften anordnar föreningen möten samt arrangerar utställningar, exkursioner m.m.dyl.
Till förbättrande av sin ekonomi kan föreningen med vederbörligt tillstånd föranstalta fester, lotterier och penninginsamlingar samt emottaga gåvor och testamenten.


Såsom ordinarie medlem kan ansluta sig envar finländsk eller i Finland bosatt kvinnlig arkitekt som har avlagt arkitektexamen vid teknisk högskola eller universitet i Finland eller vid motsvarande högskola utomlands.
Av föreningens ordinarie medlemmar får högst 1/3 vara utlänningar.
Såsom yngre medlem i föreningen kan ansluta sig finländsk kvinnlig studerande vid ovannämnda högskolor. Yngre medlem äger inte rösträtt.


Föreningen har rätt att utse hedersmedlemmar. Beslut härom fattas på styrelsens förslag vid föreningens årsmöte och fodras härför en majoritet om ¾ av de angivna rösterna.


Medlem och yngre medlem bör erlägga årligen en medlemsavgift, vars storlek bestämmes på årsmötet. Medlemsavgiftens storlek kan vara olika för medlem och yngre medlem.
Medlem som icke betalat sin avgift under tre år anses genom styrelsebeslut ha avgått.
Hedersmedlem är icke skyldig att erlägga medlemsavgift.


Föreningens verksamhet ledes av en styrelse bestående av ordförande och viceordförande, vilka samtidigt handhava motsvarande uppgifter inom föreningen samt sex medlemmar. Styrelseval förrättas vid årsmötet. Styrelsens mandat är ett år.
Ordförande och viceordförande väljas för ett år i sänder likväl för högst två år i rad. Styrelse-medlemmarna väljas för två år i sänder sålunda att tre medlemmar årligen avgå, varvid dessa icke får återväljas för följande verksamhetsperiod.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, klubbvärdinna och arkivarie. Styrelsen kan dock även utse en skattmästare och en arkivarie utom sin egen krets. Skattmästaren är ansvarig inför styrelsen.
Styrelsen, som är beslutför då fem medlemmar äro närvarande, sammanträder på kallelse av ordföranden, då hon anser det nödigt eller ifall två styrelsemedlemmar anhålla därom. Vid styrelsens möten föres protokoll, som behörigen justeras.


Styrelsen åligger att vidta åtgärder till främjande av föreningens syften, iakta att stadgarna uppföljes, verkställa föreningens mötesbeslut, förvalta föreningens medel och egendom,
sammankalla föreningen, samt upprätthålla föreskriven medlemsförteckning.


Funktionärerna har följande uppgifter och skyldigheter:
Ordföranden äger sammankalla styrelsen och leda ordet både vid föreningens och styrelsens möten.
Viceordföranden övertar ordförandens åligganden vid förfall för henne.
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens möten, uppgör årsberättelse, vilken granskas och undertecknas av styrelsen, uppgör medlemsförteckning samt utfärdar mötes-kallelserna.
Skattmästaren handhar insamling av medlemsavgifter, sköter föreningens ekonomi och uppgör dess räkenskaper.
Klubbvärdinnan reserverar möteslokal och ordnar förplägnad.
Arkivarien samlar och förvarar föreningens handlingar.


Föreningens namn tecknas antingen av ordförande och viceordförande samfällt eller av endera jämte en styrelsemedlem.

10§
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Bokslut, styrelsens protokoll och årsberättelse bör vara tillgängliga för verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren bör senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna till årsmötet riktad berättelse om granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper.

11§
Föreningens årsmöte hålles i mars.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare ock två rösträknare.
2. Budgetförslag för innevarande år framlägges.
3. Val av ordförande, viceordförande samt styrelsemedlemmar i stället för dem, som är i tur att avgå.

4. Val av verksamhetsgranskare jämte suppleant för granskning av innevarande års räkenskaper.

5. Beslut om medlemsavgiftens storlek.

6. Årsberättelsen för förra året framlägges.

7. Räkenskaperna och verksamhetsgranskarens berättelse för förra året framlägges och bokslutet fastställes.

8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

12§
Kallelsen till möten skall delgivas medlemmarna åtminstone en vecka tidigare genom till envar riktat skriftligt tillkännagivande eller via epost.

13§
Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Mötesdiskussionerna ledas och protokollen föras på finska.

14§
Beslut om ändring av föreningens stadgar bör fattas vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellantid med en majoritet om minst 3/4 av de avgivna rösterna. Vid mötet böra härvid minst 10% av medlemmarna vara närvarande.

15§
För upplösning av föreningen fordras att beslut därom har fattats vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellantid samt att minst ¾ av i mötet närvarande medlemmar äro därom ense. Föreningens egendom överlåtes till någon dess intressen närstående verksamhet, varom vid dessa möten beslut fattas med ¾ röstmajoritet.
Vid dessa möten böra minst 10% av medlemmarna vara närvarande.

16§
I övrigt gäller föreningslagens stadganden.

Päivitetty: 2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *